เบลเยียม

เว้นแต่จะตกลงกันอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เงื่อนไขการขายด้านล่างจะมีผลบังคับใช้กับการขายทั้งหมดของเรา ผู้ซื้อและบุคคลใดก็ตามที่ได้รับสินค้าของเราควรรับทราบมาตรา 3 ด้านล่าง ซึ่งมีผลบังคับใช้กับสินค้าของผู้ซื้อของเรา เงื่อนไขทั่วไปของผู้ขายสามารถยกเลิกได้โดยทำข้อตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนเท่านั้น

ข้อ 1. ผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกจัดส่งในบรรจุภัณฑ์มาตรฐานเท่านั้น น้ำหนักที่ใช้เป็นพื้นฐานในการออก ใบแจ้งหนี้คือน้ำหนักที่ทางเราวัด ความล่าช้าในการจัดหาสินค้าจะไม่เป็นเหตุให้เราถูกเรียกร้อง ให้รับผิดชอบความเสียหายหรือค่าปรับใด ๆ จากทางเราได้

ข้อ 2. คำแนะนำด้านเทคนิคที่นำไปใช้นั้นมาจากความรู้ทั้งหมดเท่าที่เราทราบและยึดตามงานวิจัยและประสบการณ์ของเรา โดยที่ทางเราไม่มีความรับผิดใด ๆ ในทำนองเดียวกัน เราไม่มีความรับผิดต่อข้อบ่งชี้และข้อมูลเกี่ยวกับความเข้ากันได้และการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราที่มีให้ โดยเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อที่จะต้องตรวจสอบและทดสอบเอง

ข้อ 3. การจัดส่งสินค้าของเราเป็นความเสี่ยงและความรับผิดชอบของผู้ซื้อ ไม่ว่ารูปแบบและเงื่อนไขของการขนส่งจะเป็นอย่างไร แม้ในกรณีที่ “จัดส่งฟรี”

ข้อ 4. การร้องเรียนต้องทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที อย่างช้าที่สุดภายในแปดวันหลังจากได้รับสินค้า จึงจะถือว่าเป็นการเรียกร้องที่มีผลทางกฎหมาย เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถยอมรับการร้องเรียนได้ ไม่ว่าข้อบกพร่องนั้นจะเป็นแบบเห็นได้ชัดหรือที่มองไม่เห็น ความรับผิดของเราต่อความเสียหายที่เกิดจากการส่งมอบสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือการจัดส่งที่ผิดพลาดนั้นจะจำกัดที่มูลค่าของราคาของส่วนที่ใช้แล้วของสินค้าที่ร้องเรียนนั้น การอ้างสิทธิ์เพิ่มเติมใด ๆ แม้แต่สำหรับข้อบกพร่องที่มองไม่เห็นจะไม่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการของบริษัท

ข้อ 5. เหตุสุดวิสัยทุกกรณี อาทิ ความวุ่นวายในบริษัท การนัดหยุดงาน การปิดกั้นบริเวณทำงาน การขาดวัตถุดิบ สงคราม ปัญหาในการสื่อสาร ข้อบัญญัติทางกฎหมายหรือของฝ่ายบริหาร จะระงับภาระผูกพันของเรา ในเรื่องการส่งมอบโดยอัตโนมัติ หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ ทางเราสามารถยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยที่ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าชดเชย

ข้อ 6 เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นล่วงหน้า ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของเราจะต้องชำระเป็นเงินสดเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ ราคาที่แจ้งเป็นราคาสุทธิและไม่มีการหักส่วนลด ราคาของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากไม่ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ในวันที่ครบกำหนด ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีของผู้ซื้อ นอกจากนี้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มจำนวนเงินจากใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ 10% โดยมีค่าชดเชยขั้นต่ำ 50 ยูโร โดยนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระ จะคำนวณดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะคำนวณจากอัตราคิดลดของธนาคารกลางยุโรปที่บวกด้วย 3% ในกรณีที่เกิดความไม่มั่นใจในความสามารถที่จะชำระหนี้ของผู้ซื้อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องให้ชำระเงินล่วงหน้าหรือการค้ำประกันสำหรับการจัดส่งครั้งต่อไปเมื่อใดก็ได้ หากผู้ซื้อชำระเงินล่าช้า เรามีสิทธิ์ระงับการส่งมอบใด ๆ โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์อื่น ๆ

ข้อ 7. สินค้ายังคงเป็นทรัพย์สินของเราแม้ผู้ซื้อทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว ตราบใดที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสัญญาทุกข้อ เมื่อมีการขนส่ง ความเสี่ยงของสินค้าที่ขายจะตกเป็นภาระของผู้ซื้อ ในกรณีที่สินค้าของเราถูกยึด ผู้ซื้อจำเป็นต้องแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุด เรามีสิทธิ์เรียกร้องให้ส่งสินค้าที่เป็นของเราคืนได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม หากเราใช้สิทธิ์นี้ จะไม่ถือเป็นการยุติการขายยกเว้นหากเราจะแจ้งอย่างชัดเจน

ข้อ 8. ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความลับ ผู้ซื้อจะต้องไม่เปิดเผยหรือส่งข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราไปยังบุคคลอื่น

ข้อ 9. แบรนด์ ชื่อ และภาพทั้งหมดที่ใช้ในการอธิบายหรือนำเสนอสินค้าที่ขายเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียว ตามกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา ห้ามทำซ้ำและนำเสนอสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยเด็ดขาด ชื่อทางการค้าที่กล่าวถึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว

ข้อ 10 ในกรณีที่มีข้อพิพาท ให้ศาลของ Nivelles (เบลเยียม) เป็นศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีโดยเฉพาะ การทำร่างข้อตกลงหรือข้อบังคับทางการค้าอื่น ๆ จะไม่กระทบต่ออำนาจพิจารณาคดีนี้

ฝรั่งเศส

เว้นแต่จะตกลงกันอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เงื่อนไขการขายด้านล่างจะมีผลบังคับใช้กับการขายทั้งหมดของเรา ผู้ซื้อและบุคคลใดก็ตามที่ได้รับสินค้าของเราควรรับทราบมาตรา 3 ด้านล่าง ซึ่งมีผลบังคับใช้กับสินค้าของผู้ซื้อของเรา เงื่อนไขทั่วไปของผู้ขายสามารถยกเลิกได้โดยทำข้อตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนเท่านั้น

ข้อ 1. ผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกจัดส่งในบรรจุภัณฑ์มาตรฐานเท่านั้น น้ำหนักที่ใช้เป็นพื้นฐาน ใบแจ้งหนี้คือน้ำหนักที่ทางเราวัด ความล่าช้าในการจัดหาสินค้าจะไม่เป็นเหตุให้เราถูกเรียกร้อง ให้รับผิดชอบความเสียหายหรือค่าปรับใด ๆ จากทางเราได้

ข้อ 2. คำแนะนำด้านเทคนิคที่นำไปใช้นั้นมาจากความรู้ทั้งหมดเท่าที่เราทราบและยึดตามงานวิจัยและประสบการณ์ของเรา โดยที่ทางเราไม่มีความรับผิดใด ๆ ในทำนองเดียวกัน เราไม่มีความรับผิดต่อข้อบ่งชี้และข้อมูลเกี่ยวกับความเข้ากันได้และการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราที่มีให้ โดยเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อที่จะต้องตรวจสอบและทดสอบเอง

ข้อ 3. การจัดส่งสินค้าของเราเป็นความเสี่ยงและความรับผิดชอบของผู้ซื้อ ไม่ว่ารูปแบบและเงื่อนไขของการขนส่งจะเป็นอย่างไร แม้ในกรณีที่ “จัดส่งฟรี”

ข้อ 4. การร้องเรียนต้องทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที อย่างช้าที่สุดภายในแปดวันหลังจากได้รับสินค้า จึงจะถือว่าเป็นการเรียกร้องที่มีผลทางกฎหมาย เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถยอมรับการร้องเรียนได้ ไม่ว่าข้อบกพร่องนั้นจะเป็นแบบเห็นได้ชัดหรือที่มองไม่เห็น ความรับผิดของเราต่อความเสียหายที่เกิดจากการส่งมอบสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือการจัดส่งที่ผิดพลาดนั้นจะจำกัดที่มูลค่าของราคาของส่วนที่ใช้แล้วของสินค้าที่ร้องเรียนนั้น การอ้างสิทธิ์เพิ่มเติมใด ๆ แม้แต่สำหรับข้อบกพร่องที่มองไม่เห็นจะไม่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการของบริษัท

ข้อ 5. เหตุสุดวิสัยทุกกรณี อาทิ ความวุ่นวายในบริษัท การนัดหยุดงาน การปิดกั้นบริเวณทำงาน การขาดวัตถุดิบ สงคราม ปัญหาในการสื่อสาร ข้อบัญญัติทางกฎหมายหรือของฝ่ายบริหาร จะระงับภาระผูกพันของเรา ในเรื่องการส่งมอบโดยอัตโนมัติ หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ ทางเราสามารถยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยที่ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าชดเชย

ข้อ 6. เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นล่วงหน้า ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของเราจะต้องชำระเป็นเงินสดเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ ราคาที่แจ้งเป็นราคาสุทธิและไม่มีการหักส่วนลด ราคาของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากไม่ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ในวันที่ครบกำหนด ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีของผู้ซื้อ นอกจากนี้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มจำนวนเงินจากใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ 10% โดยมีค่าชดเชยขั้นต่ำ 50 ยูโร โดยนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระ จะคำนวณดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะคำนวณจากอัตราคิดลดของธนาคารกลางยุโรปที่บวกด้วย 3 % ในกรณีที่เกิดความไม่มั่นใจในความสามารถที่จะชำระหนี้ของผู้ซื้อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องให้ชำระเงินล่วงหน้าหรือการค้ำประกันสำหรับการจัดส่งครั้งต่อไปเมื่อใดก็ได้ หากผู้ซื้อชำระเงินล่าช้า เรามีสิทธิ์ระงับการส่งมอบใด ๆ โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์อื่น ๆ

ข้อ 7. สินค้ายังคงเป็นทรัพย์สินของเราแม้ผู้ซื้อทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว ตราบใดที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสัญญาทุกข้อ เมื่อมีการขนส่ง ความเสี่ยงของสินค้าที่ขายจะตกเป็นภาระของผู้ซื้อ ในกรณีที่สินค้าของเราถูกยึด ผู้ซื้อจำเป็นต้องแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุด เรามีสิทธิ์เรียกร้องให้ส่งสินค้าที่เป็นของเราคืนได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม หากเราใช้สิทธิ์นี้ จะไม่ถือเป็นการยุติการขายยกเว้นหากเราจะแจ้งอย่างชัดเจน

ข้อ 8. ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความลับ ผู้ซื้อจะต้องไม่เปิดเผยหรือส่งข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราไปยังบุคคลอื่น

ข้อ 9. แบรนด์ ชื่อ และภาพทั้งหมดที่ใช้ในการอธิบายหรือนำเสนอสินค้าที่ขายเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียว ตามกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา ห้ามทำซ้ำและนำเสนอสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยเด็ดขาด ชื่อทางการค้าที่กล่าวถึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว

ข้อ 10. ในกรณีที่มีข้อพิพาท ให้ศาลของ Lille (ฝรั่งเศส) เป็นศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีโดยเฉพาะ การทำร่างข้อตกลงหรือข้อบังคับทางการค้าอื่น ๆ จะไม่กระทบต่ออำนาจพิจารณาคดีนี้

ราชรัฐลักเซมเบิร์ก

เว้นแต่จะตกลงกันอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เงื่อนไขการขายด้านล่างจะมีผลบังคับใช้กับการขายทั้งหมดของเรา ผู้ซื้อและบุคคลใดก็ตามที่ได้รับสินค้าของเราควรรับทราบมาตรา 3 ด้านล่าง ซึ่งมีผลบังคับใช้กับสินค้าของผู้ซื้อของเรา เงื่อนไขทั่วไปของผู้ขายสามารถยกเลิกได้โดยทำข้อตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนเท่านั้น

ข้อ 1. ผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกจัดส่งในบรรจุภัณฑ์มาตรฐานเท่านั้น น้ำหนักที่ใช้เป็นพื้นฐาน ใบแจ้งหนี้คือน้ำหนักที่ทางเราวัด ความล่าช้าในการจัดหาสินค้าจะไม่เป็นเหตุให้เราถูกเรียกร้อง ให้รับผิดชอบความเสียหายหรือค่าปรับใด ๆ จากทางเราได้

ข้อ 2. คำแนะนำด้านเทคนิคที่นำไปใช้นั้นมาจากความรู้ทั้งหมดเท่าที่เราทราบและยึดตามงานวิจัยและประสบการณ์ของเรา โดยที่ทางเราไม่มีความรับผิดใด ๆ ในทำนองเดียวกัน เราไม่มีความรับผิดต่อข้อบ่งชี้และข้อมูลเกี่ยวกับความเข้ากันได้และการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราที่มีให้ โดยเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อที่จะต้องตรวจสอบและทดสอบเอง

ข้อ 3. การจัดส่งสินค้าของเราเป็นความเสี่ยงและความรับผิดชอบของผู้ซื้อ ไม่ว่ารูปแบบและเงื่อนไขของการขนส่งจะเป็นอย่างไร แม้ในกรณีที่ “จัดส่งฟรี”

ข้อ 4. การร้องเรียนต้องทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที อย่างช้าที่สุดภายในแปดวันหลังจากได้รับสินค้า จึงจะถือว่าเป็นการเรียกร้องที่มีผลทางกฎหมาย เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถยอมรับการร้องเรียนได้ ไม่ว่าข้อบกพร่องนั้นจะเป็นแบบเห็นได้ชัดหรือเที่มองไม่เห็น ความรับผิดของเราต่อความเสียหายที่เกิดจากการส่งมอบสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือการจัดส่งที่ผิดพลาดนั้นจะจำกัดที่มูลค่าของราคาของส่วนที่ใช้แล้วของสินค้าที่ร้องเรียนนั้น การอ้างสิทธิ์เพิ่มเติมใด ๆ แม้แต่สำหรับข้อบกพร่องที่มองไม่เห็นจะไม่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการของบริษัท

ข้อ 5. เหตุสุดวิสัยทุกกรณี อาทิ ความวุ่นวายในบริษัท การนัดหยุดงาน การปิดกั้นบริเวณทำงาน การขาดวัตถุดิบ สงคราม ปัญหาในการสื่อสาร ข้อบัญญัติทางกฎหมายหรือของฝ่ายบริหาร จะระงับภาระผูกพันของเรา ในเรื่องการส่งมอบโดยอัตโนมัติ หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ ทางเราสามารถยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยที่ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าชดเชย

ข้อ 6. เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นล่วงหน้า ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของเราจะต้องชำระเป็นเงินสดเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ ราคาที่แจ้งเป็นราคาสุทธิและไม่มีการหักส่วนลด ราคาของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากไม่ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ในวันที่ครบกำหนด ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีของผู้ซื้อ นอกจากนี้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มจำนวนเงินจากใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ 10 % โดยมีค่าชดเชยขั้นต่ำ 50 ยูโร โดยนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระ จะคำนวณดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะคำนวณจากอัตราคิดลดของธนาคารกลางยุโรปที่บวกด้วย 3 % ในกรณีที่เกิดความไม่มั่นใจในความสามารถที่จะชำระหนี้ของผู้ซื้อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องให้ชำระเงินล่วงหน้าหรือการค้ำประกันสำหรับการจัดส่งครั้งต่อไปเมื่อใดก็ได้ หากผู้ซื้อชำระเงินล่าช้า เรามีสิทธิ์ระงับการส่งมอบใด ๆ โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์อื่น ๆ

ข้อ 7. สินค้ายังคงเป็นทรัพย์สินของเราแม้ผู้ซื้อทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว ตราบใดที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสัญญาทุกข้อ เมื่อมีการขนส่ง ความเสี่ยงของสินค้าที่ขายจะตกเป็นภาระของผู้ซื้อ ในกรณีที่สินค้าของเราถูกยึด ผู้ซื้อจำเป็นต้องแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุด เรามีสิทธิ์เรียกร้องให้ส่งสินค้าที่เป็นของเราคืนได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม หากเราใช้สิทธิ์นี้ จะไม่ถือเป็นการยุติการขายยกเว้นหากเราจะแจ้งอย่างชัดเจน

ข้อ 8. ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความลับ ผู้ซื้อรับรองว่าจะจะต้องไม่เปิดเผยหรือส่งข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราไปยังบุคคลอื่น

ข้อ 9. แบรนด์ ชื่อ และภาพทั้งหมดที่ใช้ในการอธิบายหรือนำเสนอสินค้าที่ขายเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียว ตามกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา ห้ามทำซ้ำและนำเสนอสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยเด็ดขาด ชื่อทางการค้าที่กล่าวถึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว

ข้อ 10. ในกรณีที่มีข้อพิพาท ให้ศาลในเขตของลักเซมเบิร์ก เป็นศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีโดยเฉพาะ การทำร่างข้อตกลงหรือข้อบังคับทางการค้าอื่น ๆ จะไม่กระทบต่ออำนาจพิจารณาคดีนี้

อิตาลี

เว้นแต่จะตกลงกันอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เงื่อนไขการขายด้านล่างจะมีผลบังคับใช้กับการขายทั้งหมดของเรา ผู้ซื้อและบุคคลใดก็ตามที่ได้รับสินค้าของเราควรรับทราบมาตรา 3 ด้านล่าง ซึ่งมีผลบังคับใช้กับสินค้าของผู้ซื้อของเรา เงื่อนไขทั่วไปของผู้ขายสามารถยกเลิกได้โดยทำข้อตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนเท่านั้น

ข้อ 1. ผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกจัดส่งในบรรจุภัณฑ์มาตรฐานเท่านั้น น้ำหนักที่ใช้เป็นพื้นฐาน ใบแจ้งหนี้คือน้ำหนักที่ทางเราวัด ความล่าช้าในการจัดหาสินค้าจะไม่เป็นเหตุให้เราถูกเรียกร้อง ให้รับผิดชอบความเสียหายหรือค่าปรับใด ๆ จากทางเราได้

ข้อ 2. คำแนะนำด้านเทคนิคที่นำไปใช้นั้นมาจากความรู้ทั้งหมดเท่าที่เราทราบและยึดตามงานวิจัยและประสบการณ์ของเรา โดยที่ทางเราไม่มีความรับผิดใด ๆ ในทำนองเดียวกัน เราไม่มีความรับผิดต่อข้อบ่งชี้และข้อมูลเกี่ยวกับความเข้ากันได้และการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราที่มีให้ โดยเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อที่จะต้องตรวจสอบและทดสอบเอง

ข้อ 3. การจัดส่งสินค้าของเราเป็นความเสี่ยงและความรับผิดชอบของผู้ซื้อ ไม่ว่ารูปแบบและเงื่อนไขของการขนส่งจะเป็นอย่างไร แม้ในกรณีที่ “จัดส่งฟรี”

ข้อ 4. การร้องเรียนต้องทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที อย่างช้าที่สุดภายในแปดวันหลังจากได้รับสินค้า จึงจะถือว่าเป็นการเรียกร้องที่มีผลทางกฎหมาย เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถยอมรับการร้องเรียนได้ ไม่ว่าข้อบกพร่องนั้นจะเป็นแบบเห็นได้ชัดหรือเที่มองไม่เห็น ความรับผิดของเราต่อความเสียหายที่เกิดจากการส่งมอบสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือการจัดส่งที่ผิดพลาดนั้นจะจำกัดที่มูลค่าของราคาของส่วนที่ใช้แล้วของสินค้าที่ร้องเรียนนั้น การอ้างสิทธิ์เพิ่มเติมใด ๆ แม้แต่สำหรับข้อบกพร่องที่มองไม่เห็นจะไม่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการของบริษัท

ข้อ 5. เหตุสุดวิสัยทุกกรณี อาทิ ความวุ่นวายในบริษัท การนัดหยุดงาน การปิดกั้นบริเวณทำงาน การขาดวัตถุดิบ สงคราม ปัญหาในการสื่อสาร ข้อบัญญัติทางกฎหมายหรือของฝ่ายบริหาร จะระงับภาระผูกพันของเรา ในเรื่องการส่งมอบโดยอัตโนมัติ หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ ทางเราสามารถยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยที่ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าชดเชย

ข้อ 6. เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นล่วงหน้า ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของเราจะต้องชำระเป็นเงินสดเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ ราคาที่แจ้งเป็นราคาสุทธิและไม่มีการหักส่วนลด ราคาของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากไม่ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ในวันที่ครบกำหนด ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีของผู้ซื้อ นอกจากนี้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มจำนวนเงินจากใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ 10 % โดยมีค่าชดเชยขั้นต่ำ 50 ยูโร โดยนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระ จะคำนวณดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะคำนวณจากอัตราคิดลดของธนาคารกลางยุโรปที่บวกด้วย 3 % ในกรณีที่เกิดความไม่มั่นใจในความสามารถที่จะชำระหนี้ของผู้ซื้อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องให้ชำระเงินล่วงหน้าหรือการค้ำประกันสำหรับการจัดส่งครั้งต่อไปเมื่อใดก็ได้ หากผู้ซื้อชำระเงินล่าช้า เรามีสิทธิ์ระงับการส่งมอบใด ๆ โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์อื่น ๆ

ข้อ 7. สินค้ายังคงเป็นทรัพย์สินของเราแม้ผู้ซื้อทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว ตราบใดที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสัญญาทุกข้อ เมื่อมีการขนส่ง ความเสี่ยงของสินค้าที่ขายจะตกเป็นภาระของผู้ซื้อ ในกรณีที่สินค้าของเราถูกยึด ผู้ซื้อจำเป็นต้องแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุด เรามีสิทธิ์เรียกร้องให้ส่งสินค้าที่เป็นของเราคืนได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม หากเราใช้สิทธิ์นี้ จะไม่ถือเป็นการยุติการขายยกเว้นหากเราจะแจ้งอย่างชัดเจน

ข้อ 8. ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความลับ ผู้ซื้อรับรองว่าจะจะต้องไม่เปิดเผยหรือส่งข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราไปยังบุคคลอื่น

ข้อ 9. แบรนด์ ชื่อ และภาพทั้งหมดที่ใช้ในการอธิบายหรือนำเสนอสินค้าที่ขายเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียว ตามกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา ห้ามทำซ้ำและนำเสนอสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยเด็ดขาด ชื่อทางการค้าที่กล่าวถึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว

ข้อ 10. ในกรณีที่มีข้อพิพาท ศาลในเขตที่มีสำนักงานใหญ่ของผู้ขายตั้งอยู่ จะมีเขตอำนาจศาลแต่เพียงผู้เดียว