BELGIË

De hieronder opgesomde verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verkoop tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk werd vastgelegd. Kopers en personen die onze goederen ontvangen worden geacht ervan kennis genomen te hebben in de zin van artikel 3 hieronder. Onze verkoopvoorwaarden hebben voorrang op die van de kopers. Er kan slechts afgeweken worden van de verkoopvoorwaarden van de verkoper via een schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van zijnentwege.

ART.1. Onze producten worden enkel in standaard verpakking geleverd. Het gewicht dat voor de facturatie aangewend zal worden, is het gewicht dat we zelf vastgesteld hebben. Vertraging in de levering kan niet leiden tot betaling van schade of interesten of gelijk welke andere door ons betaalde schadevergoeding.

ART.2. Tips over de aangewende technieken worden gegeven volgens de kennis waarover wij beschikken en op basis van ons onderzoek en onze ervaring. Dit houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Alle aanwijzingen en inlichtingen over de compatibiliteit en de aanwending van onze producten worden gegeven zonder enige verbintenis tot aansprakelijkheid en vereisen dat de koper zijn eigen onderzoeken en proeven uitvoert.

ART.3. Onze goederen worden verzonden op risico van de koper, ongeacht de modi en voorwaarden van het transport, zelfs wanneer de verzending door de verzender betaald wordt.

ART.4. Klachten dienen om geldig te zijn onmiddellijk schriftelijk ingediend te worden, ten laatste acht dagen na ontvangst van de goederen. Na het verstrijken van deze termijn wordt er geen enkele klacht meer aanvaard, noch voor zichtbare, noch voor verborgen gebreken. Onze aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van een levering van niet-conforme goederen of een verkeerde levering, is beperkt tot de waarde van de aankoopprijs van het gebruikte deel van de betwiste goederen. Alle bijkomende klachten, zelfs voor verborgen gebreken, zijn formeel uitgesloten.

ART.5. Alle gevallen van overmacht (zoals problemen in het bedrijf, stakingen, lock-out, gebrek aan grondstoffen, oorlog, communicatieproblemen, wettelijke of administratieve bepalingen) schorten van rechtswege onze verplichting tot levering op. Deze voorvallen geven ons van rechtswege het recht om het contract volledig of gedeeltelijk te verbreken zonder dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoeding.

ART.6. Tenzij voorafgaandelijk anders overeengekomen moeten onze facturen contant, netto en zonder aftrekking van korting betaald worden bij ontvangst ervan. Onze prijzen kunnen zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden. Wanneer een factuur niet betaald werd op de vervaldatum, worden alle incassokosten aangerekend aan de koper. Bovendien behouden wij ons het recht voor om het bedrag van de factuur te verhogen met 10% met een minimum van 50 € bij wijze van forfaitaire schadevergoeding. Vanaf de vervaldatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest verschuldigd die berekend wordt op de discontovoet van de Europese Centrale Bank, verhoogd met 3%. Wanneer er twijfel bestaat over de solvabiliteit van de koper behouden wij ons het recht voor om hem op gelijk welk moment te eisen dat er vooraf betaald wordt of dat zekerheden voor de volgende leveringen gegeven worden. Indien de koper laat is met zijn betaling, hebben wij het recht om alle leveringen op te schorten onverminderd andere rechten.

ART.7. De goederen blijven ons bezit zelfs bij transformatie door de koper voor zolang de koper alle contractuele verplichtingen niet vervuld heeft. Alle risico’s inzake de verkochte goederen zijn ten laste van de koper vanaf de levering. Indien onze producten in beslag genomen zouden worden, is de koper verplicht om ons er onverwijld van op de hoogte te brengen. Wij hebben op gelijk welk moment het recht om te eisen dat de goederen die ons toebehoren teruggestuurd worden. Indien wij echter van dit recht gebruik maken wordt de verkoop slechts ontbonden indien wij dit nadrukkelijk stellen.

ART.8. Vertrouwelijkheidsclausule: De koper verbindt zich ertoe om nooit informatie en documentatie over onze producten aan derden te onthullen of door te geven.

ART.9. Alle merken, namen en visuele elementen voor de aanduiding of presentatie van verkochte goederen zijn het exclusieve eigendom van de verkoper. Overeenkomstig de wetten inzake onze intellectuele eigendomsrechten is de reproductie en weergave van deze zaken of delen ervan strikt verboden. De vermelde handelsnamen zijn handelsmerken.

ART.10. Bij geschillen is enkel de rechtbank van Nijvel (België) bevoegd. De aanmaak van wissels of andere handelspapieren heeft geen invloed op deze toekenning van exclusieve bevoegdheid.

 

FRANKRIJK

De hieronder opgesomde verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verkoop tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk werd vastgelegd. Kopers en personen die onze goederen ontvangen worden geacht ervan kennis genomen te hebben in de zin van artikel 3 hieronder. Onze verkoopvoorwaarden hebben voorrang op die van de kopers. Er kan slechts afgeweken worden van de verkoopvoorwaarden van de verkoper via een schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van zijnentwege.

ART. 1. Onze producten worden enkel in standaard verpakking geleverd. Het gewicht dat voor de facturatie aangewend zal worden, is het gewicht dat we zelf vastgesteld hebben. Vertraging in de levering kan niet leiden tot betaling van schade of interesten of gelijk welke andere door ons betaalde schadevergoeding.

ART. 2. Tips over de aangewende technieken worden gegeven volgens de kennis waarover wij beschikken en op basis van ons onderzoek en onze ervaring. Dit houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Dit houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Alle aanwijzingen en inlichtingen over de compatibiliteit en de aanwending van onze producten worden gegeven zonder enige verbintenis tot aansprakelijkheid en vereisen dat de koper zijn eigen onderzoeken en proeven uitvoert.

ART. 3. Onze goederen worden verzonden op risico van de koper, ongeacht de modi en voorwaarden van het transport, zelfs wanneer de verzending door de verzender betaald wordt.

ART. 4. Klachten dienen om geldig te zijn onmiddellijk schriftelijk ingediend te worden, ten laatste acht dagen na ontvangst van de goederen. Na het verstrijken van deze termijn wordt er geen enkele klacht meer aanvaard, noch voor zichtbare, noch voor verborgen gebreken. Onze aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van een levering van niet-conforme goederen of een verkeerde levering, is beperkt tot de waarde van de aankoopprijs van het gebruikte deel van de betwiste goederen. Alle bijkomende klachten, zelfs voor verborgen gebreken, zijn formeel uitgesloten.

ART. 5. Alle gevallen van overmacht (zoals problemen in het bedrijf, stakingen, lock-out, gebrek aan grondstoffen, oorlog, communicatieproblemen, wettelijke of administratieve bepalingen) schorten van rechtswege onze verplichting tot levering op. Deze voorvallen geven ons van rechtswege het recht om het contract volledig of gedeeltelijk te verbreken zonder dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoeding.

ART. 6. Tenzij voorafgaandelijk anders overeengekomen moeten onze facturen contact, netto en zonder aftrekking van korting betaald worden bij ontvangst ervan. Onze prijzen kunnen zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden. Wanneer een factuur niet betaald werd op de vervaldatum, worden alle incassokosten aangerekend aan de koper. Bovendien behouden wij ons het recht voor om het bedrag van de factuur te verhogen met 10% met een minimum van 50 € bij wijze van forfaitaire schadevergoeding. Vanaf de vervaldatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest verschuldigd die berekend wordt op de discontovoet van de Europese Centrale Bank, verhoogd met 3%. Wanneer er twijfel bestaat over de solvabiliteit van de koper behouden wij ons het recht voor om hem op gelijk welk moment te eisen dat er vooraf betaald wordt of dat zekerheden voor de volgende leveringen gegeven worden. Indien de koper laat is met zijn betaling, hebben wij het recht om alle leveringen op te schorten onverminderd andere rechten.

ART. 7. De goederen blijven ons bezit zelfs bij transformatie door de koper voor zolang de koper alle contractuele verplichtingen niet vervuld heeft. Alle risico’s inzake de verkochte goederen zijn ten laste van de koper vanaf de levering. Indien onze producten in beslag genomen zouden worden, is de koper verplicht om ons er onverwijld van op de hoogte te brengen. Wij hebben op gelijk welk moment het recht om te eisen dat de goederen die ons toebehoren teruggestuurd worden. Indien wij echter van dit recht gebruik maken wordt de verkoop slechts ontbonden indien wij dit nadrukkelijk stellen.

ART. 8. Vertrouwelijkheidsclausule: De koper verbindt zich ertoe om nooit informatie en documentatie over onze producten aan derden te onthullen of door te geven aan derden.

ART. 9. Alle merken, namen en visuele elementen voor de aanduiding of presentatie van verkochte goederen zijn het exclusieve eigendom van de verkoper. Overeenkomstig de wetten inzake onze intellectuele eigendomsrechten is de reproductie en weergave van deze zaken of delen ervan strikt verboden. De vermelde handelsnamen zijn handelsmerken.

ART. 10. Bij geschillen is enkel de rechtbank van Lille (Rijsel) (Frankrijk) bevoegd. De aanmaak van wissels of andere handelspapieren heeft geen invloed op deze toekenning van exclusieve bevoegdheid.

GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG

De hieronder opgesomde verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verkoop tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk werd vastgelegd. Kopers en personen die onze goederen ontvangen worden geacht ervan kennis genomen te hebben in de zin van artikel 3 hieronder. Onze verkoopvoorwaarden hebben voorrang op die van de kopers. Er kan slechts afgeweken worden van de verkoopvoorwaarden van de verkoper via een schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van zijnentwege.

ART. 1. Onze producten worden enkel in standaard verpakking geleverd. Het gewicht dat voor de facturatie aangewend zal worden, is het gewicht dat we zelf vastgesteld hebben. Vertraging in de levering kan niet leiden tot betaling van schade of interesten of gelijk welke andere door ons betaalde schadevergoeding.

ART. 2. Tips over de aangewende technieken worden gegeven volgens de kennis waarover wij beschikken en op basis van ons onderzoek en onze ervaring. Dit houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Dit houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Alle aanwijzingen en inlichtingen over de compatibiliteit en de aanwending van onze producten worden gegeven zonder enige verbintenis tot aansprakelijkheid en vereisen dat de koper zijn eigen onderzoeken en proeven uitvoert.

ART. 3. Onze goederen worden verzonden op risico van de koper, ongeacht de modi en voorwaarden van het transport, zelfs wanneer de verzending door de verzender betaald wordt.

ART. 4. Klachten dienen om geldig te zijn onmiddellijk schriftelijk ingediend te worden, ten laatste acht dagen na ontvangst van de goederen. Nadat deze termijn verstreken is, wordt er geen enkele klacht meer aanvaard, noch voor zichtbare, noch voor verborgen gebreken. Onze aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van een levering van niet-conforme goederen of een verkeerde levering, is beperkt tot de waarde van de aankoopprijs van het gebruikte deel van de betwiste goederen. Alle bijkomende klachten, zelfs voor verborgen gebreken, zijn formeel uitgesloten.

ART. 5. Alle gevallen van overmacht (zoals problemen in het bedrijf, stakingen, lock-out, gebrek aan grondstoffen, oorlog, communicatieproblemen, wettelijke of administratieve bepalingen) schorten van rechtswege onze verplichting tot levering op. Deze voorvallen geven ons van rechtswege het recht om het contract volledig of gedeeltelijk te verbreken zonder dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoeding.

ART. 6. Tenzij voorafgaandelijk anders overeengekomen moeten onze facturen contact, netto en zonder aftrekking van korting betaald worden bij ontvangst ervan. Onze prijzen kunnen zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden. Wanneer een factuur niet betaald werd op de vervaldatum, worden alle incassokosten aangerekend aan de koper. Bovendien behouden wij ons het recht voor om het bedrag van de factuur standaard te verhogen met 10% met een minimum van 50 € bij wijze van forfaitaire schadevergoeding. Vanaf de vervaldatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest verschuldigd die berekend wordt op de discontovoet van de Europese Centrale Bank, verhoogd met 3%. Wanneer er twijfel bestaat over de solvabiliteit van de koper behouden wij ons het recht voor om hem op gelijk welk moment te eisen dat er vooraf betaald wordt of dat zekerheden voor de volgende leveringen gegeven worden. Indien de koper laat is met zijn betaling, hebben wij het recht om alle leveringen op te schorten onverminderd andere rechten.

ART. 7. De goederen blijven ons bezit zelfs bij transformatie door de koper voor zolang de koper alle contractuele verplichtingen niet vervuld heeft. Alle risico’s inzake de verkochte goederen zijn ten laste van de koper vanaf de levering. Indien onze producten in beslag genomen zouden worden, is de koper verplicht om ons er onverwijld van op de hoogte te brengen. Wij hebben op gelijk welk moment het recht om te eisen dat de goederen die ons toebehoren teruggestuurd worden. Indien wij echter van dit recht gebruik maken wordt de verkoop slechts ontbonden indien wij dit nadrukkelijk stellen.

ART. 8. Vertrouwelijkheidsclausule: De koper verbindt zich ertoe om nooit informatie en documentatie over onze producten aan derden te onthullen of door te geven aan derden.

ART. 9. Alle merken, namen en visuele elementen voor de aanduiding of presentatie van verkochte goederen zijn het exclusieve eigendom van de verkoper. Overeenkomstig de wetten inzake onze intellectuele eigendomsrechten is de reproductie en weergave van deze zaken of delen ervan strikt verboden. De vermelde handelsnamen zijn handelsmerken.

ART. 10. Bij geschillen is de Arrondissementsrechtbank van Luxemburg exclusief bevoegd. De aanmaak van wissels of andere handelspapieren heeft geen invloed op deze toekenning van exclusieve bevoegdheid.

 

 

ITALIË

De hieronder opgesomde verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verkoop tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk werd vastgelegd. Kopers en personen die onze goederen ontvangen worden geacht ervan kennis genomen te hebben in de zin van artikel 3 hieronder. Onze verkoopvoorwaarden hebben voorrang op die van de kopers. Er kan slechts afgeweken worden van de verkoopvoorwaarden van de verkoper via een schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van zijnentwege.

ART. 1. Onze producten worden enkel in standaard verpakking geleverd. Het gewicht dat voor de facturatie aangewend zal worden, is het gewicht dat we zelf vastgesteld hebben. Vertraging in de levering kan niet leiden tot betaling van schade of interesten of gelijk welke andere door ons betaalde schadevergoeding.

ART. 2. Tips over de aangewende technieken worden gegeven volgens de kennis waarover wij beschikken en op basis van ons onderzoek en onze ervaring. Dit houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Dit houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Alle aanwijzingen en inlichtingen over de compatibiliteit en de aanwending van onze producten worden gegeven zonder enige verbintenis tot aansprakelijkheid en vereisen dat de koper zijn eigen onderzoeken en proeven uitvoert.

ART. 3. Onze goederen worden verzonden op risico van de koper, ongeacht de modi en voorwaarden van het transport, zelfs wanneer de verzending door de verzender betaald wordt.

ART. 4. Klachten dienen om geldig te zijn onmiddellijk schriftelijk ingediend te worden, ten laatste acht dagen na ontvangst van de goederen. Nadat deze termijn verstreken is, wordt er geen enkele klacht meer aanvaard, noch voor zichtbare, noch voor verborgen gebreken. Onze aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van een levering van niet-conforme goederen of een verkeerde levering, is beperkt tot de waarde van de aankoopprijs van het gebruikte deel van de betwiste goederen. Alle bijkomende klachten, zelfs voor verborgen gebreken, zijn formeel uitgesloten.

ART. 5. Alle gevallen van overmacht (zoals problemen in het bedrijf, stakingen, lock-out, gebrek aan grondstoffen, oorlog, communicatieproblemen, wettelijke of administratieve bepalingen) schorten van rechtswege onze verplichting tot levering op. Deze voorvallen geven ons van rechtswege het recht om het contract volledig of gedeeltelijk te verbreken zonder dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoeding.

ART. 6. Tenzij voorafgaandelijk anders overeengekomen moeten onze facturen contact, netto en zonder aftrekking van korting betaald worden bij ontvangst ervan. Onze prijzen kunnen zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden. Wanneer een factuur niet betaald werd op de vervaldatum, worden alle incassokosten aangerekend aan de koper. Bovendien behouden wij ons het recht voor om het bedrag van de factuur standaard te verhogen met 10% met een minimum van 50 € bij wijze van forfaitaire schadevergoeding. Vanaf de vervaldatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest verschuldigd die berekend wordt op de discontovoet van de Europese Centrale Bank, verhoogd met 3%. Wanneer er twijfel bestaat over de solvabiliteit van de koper behouden wij ons het recht voor om hem op gelijk welk moment te eisen dat er vooraf betaald wordt of dat zekerheden voor de volgende leveringen gegeven worden. Indien de koper laat is met zijn betaling, hebben wij het recht om alle leveringen op te schorten onverminderd andere rechten.

ART. 7. De goederen blijven ons bezit zelfs bij transformatie door de koper voor zolang de koper alle contractuele verplichtingen niet vervuld heeft. Alle risico’s inzake de verkochte goederen zijn ten laste van de koper vanaf de levering. Indien onze producten in beslag genomen zouden worden, is de koper verplicht om ons er onverwijld van op de hoogte te brengen. Wij hebben op gelijk welk moment het recht om te eisen dat de goederen die ons toebehoren teruggestuurd worden. Indien wij echter van dit recht gebruik maken wordt de verkoop slechts ontbonden indien wij dit nadrukkelijk stellen.

ART. 8. Vertrouwelijkheidsclausule: De koper verbindt zich ertoe om nooit informatie en documentatie over onze producten aan derden te onthullen of door te geven aan derden.

ART. 9. Alle merken, namen en visuele elementen voor de aanduiding of presentatie van verkochte goederen zijn het exclusieve eigendom van de verkoper. Overeenkomstig de wetten inzake onze intellectuele eigendomsrechten is de reproductie en weergave van deze zaken of delen ervan strikt verboden. De vermelde handelsnamen zijn handelsmerken.

ART. 10. Bij geschillen is de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de verkoper als enige bevoegd.