NƯỚC BỈ

Trừ khi được đồng ý rõ ràng bằng văn bản, các điều khoản và điều kiện bán hàng được liệt kê dưới đây có thể áp dụng cho tất cả các giao dịch mua bán của chúng tôi. Chúng phải được người mua và bất kỳ người nào nhận hàng của chúng tôi biết rõ, theo nghĩa của điều 3 dưới đây, và luôn được ưu tiên hơn so với các điều khoản của người mua. Các điều khoản và điều kiện chung của người bán chỉ có thể được bãi bỏ khi có thỏa thuận bằng văn bản rõ ràng của họ.

ĐIỀU 1. Sản phẩm của chúng tôi được phân phối độc quyền trong bao bì tiêu chuẩn. Trọng lượng dùng làm cơ sở để lập hóa đơn là trọng lượng do chúng tôi theo dõi. Sự chậm trễ trong việc cung cấp không thể làm phát sinh bất cứ thiệt hại hoặc khoản bồi thường nào từ phía chúng tôi.

ĐIỀU 2 Lời khuyên về các kỹ thuật được áp dụng sẽ được đưa ra theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi và dựa trên hoạt động nghiên cứu và kinh nghiệm của chúng tôi, mà không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào. Tương tự, tất cả các chỉ dẫn và thông tin về khả năng tương thích và ứng dụng cho sản phẩm của chúng tôi đều được cung cấp miễn phí và luôn đòi hỏi người mua kiểm tra và thử nghiệm.

ĐIỀU 3. Hàng hóa của chúng tôi sẽ được vận chuyển với rủi ro và nguy hiểm thuộc phía người mua, bất kể phương thức và điều kiện vận chuyển nào, ngay cả trong trường hợp vận chuyển “miễn phí”.

ĐIỀU 4. Để có hiệu lực, việc khiếu nại phải được thực hiện ngay lập tức bằng văn bản và chậm nhất là trong vòng tám ngày kể từ ngày nhận hàng. Vào cuối thời hạn này, mọi khiếu nại về khiếm khuyết rõ ràng và tiềm ẩn đều sẽ không được chấp nhận. Trách nhiệm của chúng tôi đối với hư hỏng do giao hàng không đúng quy cách hoặc giao hàng có sai sót, sẽ được giới hạn theo giá trị bởi giá mua của bộ phận đã qua sử dụng của hàng hóa đang tranh chấp. Bất kỳ yêu cầu bổ sung nào khác, ngay cả đối với các khiếm khuyết tiềm ẩn, đều chính thức bị loại bỏ.

ĐIỀU 5. Tất cả các trường hợp bất khả kháng như bất ổn trong công ty, đình công, bãi khóa, thiếu nguyên liệu, chiến tranh, khó khăn khi liên lạc, các quy định của pháp luật hoặc hành chính, sẽ tự động đình chỉ nghĩa vụ giao hàng của chúng tôi. Những sự kiện này cho phép chúng tôi tự động chấm dứt toàn bộ hoặc một phần hợp đồng mà người mua không có quyền yêu cầu bồi thường.

ĐIỀU 6. Trừ khi có thỏa thuận khác, tất cả các hóa đơn của chúng tôi đều được thanh toán bằng tiền mặt và khi nhận hàng, theo giá trị ròng và không khấu trừ chiết khấu. Mức giá của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần báo trước. Trong trường hợp không thanh toán hóa đơn vào ngày đến hạn, mọi chi phí thu nợ sẽ được tính vào tài khoản của người mua. Ngoài ra, chúng tôi bảo lưu quyền tự động tăng số tiền trên hóa đơn thêm 10% với tối thiểu là €50 làm khoản bồi thường một lần. Kể từ ngày đến hạn, tiền lãi sẽ tự động đến hạn thanh toán và không cần thông báo chính thức, được tính dựa trên lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Trung ương Châu Âu cộng thêm 3%. Trong trường hợp có nghi ngờ liên quan đến khả năng thanh toán của người mua, chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu người mua thanh toán trước hoặc có bảo chứng cho những lần giao hàng tiếp theo vào bất kỳ thời điểm nào. Nếu người mua không thanh toán được, chúng tôi có quyền tạm dừng bất kỳ lượt giao hàng nào mà không gây ảnh hưởng đến bất cứ quyền nào khác.

ĐIỀU 7. Vật liệu đó vẫn là tài sản của chúng tôi, kể cả trong trường hợp được bên mua xử lý, miễn là bên mua chưa hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng. Người mua phải chịu các rủi ro của hàng hóa được bán kể từ thời điểm giao hàng. Trong trường hợp sản phẩm của chúng tôi bị thu giữ, người mua có nghĩa vụ thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi có quyền yêu cầu trả lại hàng hóa thuộc về chúng tôi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu chúng tôi sử dụng quyền này, việc chấm dứt bán hàng sẽ chỉ được hủy bỏ nếu chúng tôi có tuyên bố rõ ràng.

ĐIỀU 8. Điều khoản bảo mật: Người mua cam kết tuyệt đối không tiết lộ hoặc truyền gửi thông tin và tài liệu liên quan đến sản phẩm của chúng tôi cho bên thứ ba.

ĐIỀU 9. Tất cả các nhãn hiệu, tên và hình ảnh được sử dụng để chỉ định hoặc giới thiệu hàng hóa được bán đều là tài sản độc quyền của người bán. Theo luật điều chỉnh quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, việc sao chép và đưa ra bất cứ hoặc những phần nào của các yếu tố này đều bị nghiêm cấm. Các tên thương mại được đề cập là các thương hiệu đã đăng ký.

ĐIỀU 10. Trong trường hợp có tranh chấp, quyền tài phán độc quyền sẽ thuộc về tòa án Nivelles (Bỉ). Việc lập hối phiếu hoặc công cụ thương mại khác không làm suy giảm hiệu lực của quyền tài phán độc quyền này.

NƯỚC PHÁP

Trừ khi được đồng ý rõ ràng bằng văn bản, các điều khoản và điều kiện bán hàng được liệt kê dưới đây có thể áp dụng cho tất cả các giao dịch mua bán của chúng tôi. Chúng phải được người mua và bất kỳ người nào nhận hàng của chúng tôi biết rõ, theo nghĩa của điều 3 dưới đây, và luôn được ưu tiên hơn so với các điều khoản của người mua. Các điều khoản và điều kiện chung của người bán chỉ có thể được bãi bỏ khi có thỏa thuận bằng văn bản rõ ràng của họ.

ĐIỀU 1. Sản phẩm của chúng tôi được phân phối độc quyền trong bao bì tiêu chuẩn. Trọng lượng dùng làm cơ sở để lập hóa đơn là trọng lượng do chúng tôi theo dõi. Sự chậm trễ trong việc cung cấp không thể làm phát sinh bất cứ thiệt hại hoặc khoản bồi thường nào từ phía chúng tôi.

ĐIỀU 2. Lời khuyên về các kỹ thuật được áp dụng sẽ được đưa ra theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi và dựa trên hoạt động nghiên cứu và kinh nghiệm của chúng tôi, mà không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào. Tương tự, tất cả các chỉ dẫn và thông tin về khả năng tương thích và ứng dụng cho sản phẩm của chúng tôi đều được cung cấp miễn phí và luôn đòi hỏi người mua kiểm tra và thử nghiệm.

ĐIỀU 3. Hàng hóa của chúng tôi sẽ được vận chuyển với rủi ro và nguy hiểm thuộc phía người mua, bất kể phương thức và điều kiện vận chuyển nào, ngay cả trong trường hợp vận chuyển “miễn phí”.

ĐIỀU 4. Để có hiệu lực, việc khiếu nại phải được thực hiện ngay lập tức bằng văn bản và chậm nhất là trong vòng tám ngày kể từ ngày nhận hàng. Vào cuối thời hạn này, mọi khiếu nại về khiếm khuyết rõ ràng và tiềm ẩn đều sẽ không được chấp nhận. Trách nhiệm của chúng tôi đối với hư hỏng do giao hàng không đúng quy cách hoặc giao hàng có sai sót, sẽ được giới hạn theo giá trị bởi giá mua của bộ phận đã qua sử dụng của hàng hóa đang tranh chấp. Bất kỳ yêu cầu bổ sung nào khác, ngay cả đối với các khiếm khuyết tiềm ẩn, đều chính thức bị loại bỏ.

ĐIỀU 5. Tất cả các trường hợp bất khả kháng như bất ổn trong công ty, đình công, bãi khóa, thiếu nguyên liệu, chiến tranh, khó khăn khi liên lạc, các quy định của pháp luật hoặc hành chính, sẽ tự động đình chỉ nghĩa vụ giao hàng của chúng tôi. Những sự kiện này cho phép chúng tôi tự động chấm dứt toàn bộ hoặc một phần hợp đồng mà người mua không có quyền yêu cầu bồi thường.

ĐIỀU 6. Trừ khi có thỏa thuận khác, tất cả các hóa đơn của chúng tôi đều được thanh toán bằng tiền mặt và khi nhận hàng, theo giá trị ròng và không khấu trừ chiết khấu. Mức giá của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần báo trước. Trong trường hợp không thanh toán hóa đơn vào ngày đến hạn, mọi chi phí thu nợ sẽ được tính vào tài khoản của người mua. Ngoài ra, chúng tôi bảo lưu quyền tự động tăng số tiền trên hóa đơn thêm 10% với tối thiểu là €50 làm khoản bồi thường một lần. Kể từ ngày đến hạn, tiền lãi sẽ tự động đến hạn thanh toán và không cần thông báo chính thức, được tính dựa trên lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Trung ương Châu Âu cộng thêm 3 %. Trong trường hợp có nghi ngờ liên quan đến khả năng thanh toán của người mua, chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu người mua thanh toán trước hoặc có bảo chứng cho những lần giao hàng tiếp theo vào bất kỳ thời điểm nào. Nếu người mua không thanh toán được, chúng tôi có quyền tạm dừng bất kỳ lượt giao hàng nào mà không gây ảnh hưởng đến bất cứ quyền nào khác.

ĐIỀU 7. Vật liệu đó vẫn là tài sản của chúng tôi, kể cả trong trường hợp được bên mua xử lý, miễn là bên mua chưa hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng. Người mua phải chịu các rủi ro của hàng hóa được bán kể từ thời điểm giao hàng. Trong trường hợp sản phẩm của chúng tôi bị thu giữ, người mua có nghĩa vụ thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi có quyền yêu cầu trả lại hàng hóa thuộc về chúng tôi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu chúng tôi sử dụng quyền này, việc chấm dứt bán hàng sẽ chỉ được hủy bỏ nếu chúng tôi có tuyên bố rõ ràng.

ĐIỀU 8. Điều khoản bảo mật: Người mua cam kết tuyệt đối không tiết lộ hoặc truyền gửi thông tin và tài liệu liên quan đến sản phẩm của chúng tôi cho bên thứ ba.

ĐIỀU 9. Tất cả các nhãn hiệu, tên và hình ảnh được sử dụng để chỉ định hoặc giới thiệu hàng hóa được bán đều là tài sản độc quyền của người bán. Theo luật điều chỉnh quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, việc sao chép và đưa ra bất cứ hoặc những phần nào của các yếu tố này đều bị nghiêm cấm. Các tên thương mại được đề cập là các thương hiệu đã đăng ký.

ĐIỀU 10. Trong trường hợp có tranh chấp, quyền tài phán độc quyền sẽ thuộc về tòa án Lille (Pháp). Việc lập hối phiếu hoặc công cụ thương mại khác không làm suy giảm hiệu lực của quyền tài phán độc quyền này.

ĐẠI CÔNG QUỐC LUXEMBOURG

Trừ khi được đồng ý rõ ràng bằng văn bản, các điều khoản và điều kiện bán hàng được liệt kê dưới đây có thể áp dụng cho tất cả các giao dịch mua bán của chúng tôi. Chúng phải được người mua và bất kỳ người nào nhận hàng của chúng tôi biết rõ, theo nghĩa của điều 3 dưới đây, và luôn được ưu tiên hơn so với các điều khoản của người mua. Các điều khoản và điều kiện chung của người bán chỉ có thể được bãi bỏ khi có thỏa thuận bằng văn bản rõ ràng của họ.

ĐIỀU 1. Sản phẩm của chúng tôi được phân phối độc quyền trong bao bì tiêu chuẩn. Trọng lượng dùng làm cơ sở để lập hóa đơn là trọng lượng do chúng tôi theo dõi. Sự chậm trễ trong việc cung cấp không thể làm phát sinh bất cứ thiệt hại hoặc khoản bồi thường nào từ phía chúng tôi.

ĐIỀU 2. Lời khuyên về các kỹ thuật được áp dụng sẽ được đưa ra theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi và dựa trên hoạt động nghiên cứu và kinh nghiệm của chúng tôi, mà không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào. Tương tự, tất cả các chỉ dẫn và thông tin về khả năng tương thích và ứng dụng cho sản phẩm của chúng tôi đều được cung cấp miễn phí và luôn đòi hỏi người mua kiểm tra và thử nghiệm.

ĐIỀU 3. Hàng hóa của chúng tôi sẽ được vận chuyển với rủi ro và nguy hiểm thuộc phía người mua, bất kể phương thức và điều kiện vận chuyển nào, ngay cả trong trường hợp vận chuyển “miễn phí”.

ĐIỀU 4. Để có hiệu lực, việc khiếu nại phải được thực hiện ngay lập tức bằng văn bản và chậm nhất là trong vòng tám ngày kể từ ngày nhận hàng. Vào cuối thời hạn này, mọi khiếu nại về khiếm khuyết rõ ràng và tiềm ẩn đều sẽ không được chấp nhận. Trách nhiệm của chúng tôi đối với hư hỏng do giao hàng không đúng quy cách hoặc giao hàng có sai sót, sẽ được giới hạn theo giá trị bởi giá mua của bộ phận đã qua sử dụng của hàng hóa đang tranh chấp. Bất kỳ yêu cầu bổ sung nào khác, ngay cả đối với các khiếm khuyết tiềm ẩn, đều chính thức bị loại bỏ.

ĐIỀU 5. Tất cả các trường hợp bất khả kháng như bất ổn trong công ty, đình công, bãi khóa, thiếu nguyên liệu, chiến tranh, khó khăn khi liên lạc, các quy định của pháp luật hoặc hành chính, sẽ tự động đình chỉ nghĩa vụ giao hàng của chúng tôi. Những sự kiện này cho phép chúng tôi tự động chấm dứt toàn bộ hoặc một phần hợp đồng mà người mua không có quyền yêu cầu bồi thường.

ĐIỀU 6. Trừ khi có thỏa thuận khác, tất cả các hóa đơn của chúng tôi đều được thanh toán bằng tiền mặt và khi nhận hàng, theo giá trị ròng và không khấu trừ chiết khấu. Mức giá của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần báo trước. Trong trường hợp không thanh toán hóa đơn vào ngày đến hạn, mọi chi phí thu nợ sẽ được tính vào tài khoản của người mua. Ngoài ra, chúng tôi bảo lưu quyền tự động tăng số tiền trên hóa đơn thêm 10 % với tối thiểu là €50 làm khoản bồi thường một lần. Kể từ ngày đến hạn, tiền lãi sẽ tự động đến hạn thanh toán và không cần thông báo chính thức, được tính dựa trên lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Trung ương Châu Âu cộng thêm 3 %. Trong trường hợp có nghi ngờ liên quan đến khả năng thanh toán của người mua, chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu người mua thanh toán trước hoặc có bảo chứng cho những lần giao hàng tiếp theo vào bất kỳ thời điểm nào. Nếu người mua không thanh toán được, chúng tôi có quyền tạm dừng bất kỳ lượt giao hàng nào mà không gây ảnh hưởng đến bất cứ quyền nào khác.

ĐIỀU 7. Vật liệu đó vẫn là tài sản của chúng tôi, kể cả trong trường hợp được bên mua xử lý, miễn là bên mua chưa hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng. Người mua phải chịu các rủi ro của hàng hóa được bán kể từ thời điểm giao hàng. Trong trường hợp sản phẩm của chúng tôi bị thu giữ, người mua có nghĩa vụ thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi có quyền yêu cầu trả lại hàng hóa thuộc về chúng tôi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu chúng tôi sử dụng quyền này, việc chấm dứt bán hàng sẽ chỉ được hủy bỏ nếu chúng tôi có tuyên bố rõ ràng.

ĐIỀU 8. Điều khoản bảo mật: Người mua cam kết tuyệt đối không tiết lộ hoặc truyền gửi thông tin và tài liệu liên quan đến sản phẩm của chúng tôi cho bên thứ ba.

ĐIỀU 9. Tất cả các nhãn hiệu, tên và hình ảnh được sử dụng để chỉ định hoặc giới thiệu hàng hóa được bán đều là tài sản độc quyền của người bán. Theo luật điều chỉnh quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, việc sao chép và đưa ra bất cứ hoặc những phần nào của các yếu tố này đều bị nghiêm cấm. Các tên thương mại được đề cập là các thương hiệu đã đăng ký.

ĐIỀU 10. Trong trường hợp có tranh chấp, quyền tài phán độc quyền sẽ thuộc về tòa án địa phương của Luxembourg. Việc lập hối phiếu hoặc công cụ thương mại khác không làm suy giảm hiệu lực của quyền tài phán độc quyền này.

NƯỚC Ý

Trừ khi được đồng ý rõ ràng bằng văn bản, các điều khoản và điều kiện bán hàng được liệt kê dưới đây có thể áp dụng cho tất cả các giao dịch mua bán của chúng tôi. Chúng phải được người mua và bất kỳ người nào nhận hàng của chúng tôi biết rõ, theo nghĩa của điều 3 dưới đây, và luôn được ưu tiên hơn so với các điều khoản của người mua. Các điều khoản và điều kiện chung của người bán chỉ có thể được bãi bỏ khi có thỏa thuận bằng văn bản rõ ràng của họ.

ĐIỀU 1. Sản phẩm của chúng tôi được phân phối độc quyền trong bao bì tiêu chuẩn. Trọng lượng dùng làm cơ sở để lập hóa đơn là trọng lượng do chúng tôi theo dõi. Sự chậm trễ trong việc cung cấp không thể làm phát sinh bất cứ thiệt hại hoặc khoản bồi thường nào từ phía chúng tôi.

ĐIỀU 2. Lời khuyên về các kỹ thuật được áp dụng sẽ được đưa ra theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi và dựa trên hoạt động nghiên cứu và kinh nghiệm của chúng tôi, mà không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào. Tương tự, tất cả các chỉ dẫn và thông tin về khả năng tương thích và ứng dụng cho sản phẩm của chúng tôi đều được cung cấp miễn phí và luôn đòi hỏi người mua kiểm tra và thử nghiệm.

ĐIỀU 3. Hàng hóa của chúng tôi sẽ được vận chuyển với rủi ro và nguy hiểm thuộc phía người mua, bất kể phương thức và điều kiện vận chuyển nào, ngay cả trong trường hợp vận chuyển “miễn phí”.

ĐIỀU 4. Để có hiệu lực, việc khiếu nại phải được thực hiện ngay lập tức bằng văn bản và chậm nhất là trong vòng tám ngày kể từ ngày nhận hàng. Vào cuối thời hạn này, mọi khiếu nại về khiếm khuyết rõ ràng và tiềm ẩn đều sẽ không được chấp nhận. Trách nhiệm của chúng tôi đối với hư hỏng do giao hàng không đúng quy cách hoặc giao hàng có sai sót, sẽ được giới hạn theo giá trị bởi giá mua của bộ phận đã qua sử dụng của hàng hóa đang tranh chấp. Bất kỳ yêu cầu bổ sung nào khác, ngay cả đối với các khiếm khuyết tiềm ẩn, đều chính thức bị loại bỏ.

ĐIỀU 5. Tất cả các trường hợp bất khả kháng như bất ổn trong công ty, đình công, bãi khóa, thiếu nguyên liệu, chiến tranh, khó khăn khi liên lạc, các quy định của pháp luật hoặc hành chính, sẽ tự động đình chỉ nghĩa vụ giao hàng của chúng tôi. Những sự kiện này cho phép chúng tôi tự động chấm dứt toàn bộ hoặc một phần hợp đồng mà người mua không có quyền yêu cầu bồi thường.

ĐIỀU 6. Trừ khi có thỏa thuận khác, tất cả các hóa đơn của chúng tôi đều được thanh toán bằng tiền mặt và khi nhận hàng, theo giá trị ròng và không khấu trừ chiết khấu. Mức giá của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần báo trước. Trong trường hợp không thanh toán hóa đơn vào ngày đến hạn, mọi chi phí thu nợ sẽ được tính vào tài khoản của người mua. Ngoài ra, chúng tôi bảo lưu quyền tự động tăng số tiền trên hóa đơn thêm 10 % với tối thiểu là €50 làm khoản bồi thường một lần. Kể từ ngày đến hạn, tiền lãi sẽ tự động đến hạn thanh toán và không cần thông báo chính thức, được tính dựa trên lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Trung ương Châu Âu cộng thêm 3 %. Trong trường hợp có nghi ngờ liên quan đến khả năng thanh toán của người mua, chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu người mua thanh toán trước hoặc có bảo chứng cho những lần giao hàng tiếp theo vào bất kỳ thời điểm nào. Nếu người mua không thanh toán được, chúng tôi có quyền tạm dừng bất kỳ lượt giao hàng nào mà không gây ảnh hưởng đến bất cứ quyền nào khác.

ĐIỀU 7. Vật liệu đó vẫn là tài sản của chúng tôi, kể cả trong trường hợp được bên mua xử lý, miễn là bên mua chưa hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng. Người mua phải chịu các rủi ro của hàng hóa được bán kể từ thời điểm giao hàng. Trong trường hợp sản phẩm của chúng tôi bị thu giữ, người mua có nghĩa vụ thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi có quyền yêu cầu trả lại hàng hóa thuộc về chúng tôi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu chúng tôi sử dụng quyền này, việc chấm dứt bán hàng sẽ chỉ được hủy bỏ nếu chúng tôi có tuyên bố rõ ràng.

ĐIỀU 8. Điều khoản bảo mật: Người mua cam kết tuyệt đối không tiết lộ hoặc truyền gửi thông tin và tài liệu liên quan đến sản phẩm của chúng tôi cho bên thứ ba.

ĐIỀU 9. Tất cả các nhãn hiệu, tên và hình ảnh được sử dụng để chỉ định hoặc giới thiệu hàng hóa được bán đều là tài sản độc quyền của người bán. Theo luật điều chỉnh quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, việc sao chép và đưa ra bất cứ hoặc những phần nào của các yếu tố này đều bị nghiêm cấm. Các tên thương mại được đề cập là các thương hiệu đã đăng ký.

ĐIỀU 10. Trong trường hợp có tranh chấp, Tòa án nơi đăng ký của Người bán sẽ có quyền tài phán duy nhất.