คำจำกัดความ

ลูกค้า: เจ้าหน้าที่วิชาชีพหรือบุคคลธรรมดาที่มีความสามารถตามความที่ระบุในมาตรา 1123 และตามประมวลกฎหมายแพ่ง หรือนิติบุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์ภายใต้เงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้
สิ่งที่ส่งมอบและบริการต่าง ๆ: https://huckerts.net พร้อมให้บริการลูกค้า:

เนื้อหา: องค์ประกอบทั้งหมดที่เป็นข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความ – รูปภาพ – วิดีโอ

ข้อมูลลูกค้า: ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูล” ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่อาจถูกจัดเก็บไว้โดย https://huckerts.net เพื่อจัดการบัญชีของคุณ บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และทางสถิติ

ผู้ใช้ : ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

ข้อมูลส่วนบุคคล: “ข้อมูลที่สามารถใช้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อระบุตัวตนของบุคคลธรรมดาจากข้อมูลนั้นได้” (มาตรา 4 ของกฎหมายเลขที่ 78-17 ณ วันที่ 6 มกราคม 1978)

คำว่า “ข้อมูลที่เป็นส่วนบุคคล”, “บุคคลที่เกี่ยวข้อง”, “ผู้รับเหมาช่วง” และ “ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน” มีความหมายตามที่กำหนดในกฎระเบียบทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล (GDPR: เลขที่ 2016-679)

1. การนำเสนอของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต

ตามมาตรา 6 ของกฎหมายเลขที่ 2004-575 ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2004 ว่าด้วยความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้ใช้เว็บไซต์ https://huckerts.net จะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและการติดตามผล:

ผู้ถือกรรมสิทธิ์:SPRL Laboratoire Huckert’s International ทุนจดทะเบียน 92,960.07 ยูโร หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม: BE0428881045 – 20 Avenue Lavoisier 1300 Wavre
ผู้จัดการสิ่งตีพิมพ์: Florence Huckert – info@huckerts.net
ผู้จัดการสิ่งตีพิมพ์เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
เว็บมาสเตอร์: Céline Walther – info@huckerts.net
ผู้ถือโฮสต์: L’Atelier 42 – 42 Rue Étienne Marcel 75002 Paris 01 84 25 14 18
เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูล : Florence Huckert – info@huckerts.net

รูปแบบประกาศทางกฎหมายนี้จัดทำตามโปรแกรมสร้างประกาศทางกฎหมาย GDPR ของ Orson.io

2. เงื่อนไขทั่วไปในการใช้เว็บไซต์และบริการต่าง ๆ ที่นำเสนอ

เว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครองโดยข้อกำหนดในประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและระเบียบระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าไม่สามารถใช้ซ้ำ ส่งต่อ หรือใช้องค์ประกอบหรือผลงานในเว็บไซต์ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อประโยชน์ส่วนตน

การใช้เว็บไซต์ https://huckerts.net จะหมายความว่าคุณยอมรับเงื่อนไขทั่วไปในการใช้งานตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่างทั้งหมดแล้ว เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อาจได้รับการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเมื่อใดก็ได้ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้เว็บไซต์ https://huckerts.net

กลับเข้ามาดูข้อมูลเหล่านี้อยู่เสมอ โดยปกติแล้วผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา การหยุดให้บริการเว็บไซต์ชั่วคราวเพื่อการบำรุงรักษาทางเทคนิคจะเป็นไปตามดุลยพินิจของ https://huckerts.net ซึ่งทางเว็บไซต์จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบก่อนวันและเวลาที่จะดำเนินการดังกล่าว เว็บไซต์ https://huckerts.net มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยเจ้าหน้าที่ของ https://huckerts.net ในทำนองเดียวกัน ประกาศทางกฎหมายอาจมีการแก้ไขได้ตลอดเวลา: อย่างไรก็ตาม ประกาศทางกฎหมายเหล่านี้ยังคงมีผลผูกพันต่อผู้ใช้ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้กลับมาดูข้อมูลให้บ่อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อที่จะได้รับทราบถึงข้อมูล

3. คำอธิบายของบริการที่นำเสนอ

จุดประสงค์ของเว็บไซต์ https://huckerts.net คือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดของบริษัท โดย https://huckerts.net มุ่งให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ https://huckerts.net โดยมีความแม่นยำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้อัปเดตให้เป็นปัจจุบัน

ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากทางบริษัท หรือพันธมิตรรายอื่นที่ให้ข้อมูลเหล่านี้ ข้อมูลทั้งหมดที่ระบุบนเว็บไซต์ https://huckerts.net มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ ข้อมูลบนเว็บไซต์ https://huckerts.net ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากเผยแพร่ออนไลน์

4. ข้อจำกัดทางสัญญาว่าด้วยข้อมูลทางเทคนิค

เว็บไซต์นี้ใช้เทคโนโลยีจาวาสคริปต์ โดยทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอุปกรณ์ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องเข้าถึงเว็บไซต์โดยใช้อุปกรณ์รุ่นล่าสุดซึ่งไม่มีไวรัส และใช้เบราว์เซอร์รุ่นล่าสุดที่ได้รับการอัปเดตแล้ว เว็บไซต์ https://huckerts.net ถือโฮสต์โดยผู้ให้บริการในอาณาเขตของสหภาพยุโรป ตามข้อกำหนดของกฎระเบียบทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล (GDPR: เลขที่ 2016-679)

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บริการที่มีอัตราการเข้าถึงที่ดีที่สุด ผู้ถือโฮสต์ให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการโฮสติ้งซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการซ่อมบำรุง การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แก้ไขข้อผิดพลาดของโครงสร้างพื้นฐาน หรือหากสิ่งที่ส่งมอบและบริการมีการโอนถ่ายที่ผิดปกติ

https://huckerts.net และผู้ถือโฮสต์จะไม่รับผิดชอบได้ในกรณีเกิดความขัดข้องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สายโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรศัพท์ ที่มีปัญหาจากความแออัดของเครือข่ายซึ่งขัดขวางการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์

5. ทรัพย์สินทางปัญญาและการละเมิดข้อกำหนด

https://huckerts.net เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและถือสิทธิ์ในการใช้งานองค์ประกอบทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความ รูปภาพ กราฟิก โลโก้ วิดีโอ ไอคอน และเสียง ทั้งนี้ การทำซ้ำ การนำเสนอ การดัดแปลง การตีพิมพ์ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของเว็บไซต์ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะด้วยวิธีกา หรือกระบวนการใดก็ตาม จะกระทำไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าโดย: https://huckerts.net

การใช้เว็บไซต์หรือองค์ประกอบใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดและจะต้องมีการดำเนินคดีตามบทบัญญัติในมาตรา L. 335-2 และตามประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

6. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

https://huckerts.net ทำหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่เว็บไซต์ https://huckerts.net ซึ่งจะรับผิดชอบคุณภาพและความถูกต้องของเนื้อหาที่เผยแพร่

https://huckerts.net จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ของผู้ใช้เมื่อเข้าชมเว็บไซต์ https://huckerts.net และไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 4 ไม่ว่าจะเกิดจากบั๊กหรือใช้อุปกรณ์ที่ไม่เข้ากัน

นอกจากนี้ https://huckerts.net จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลตามมา (อาทิ การสูญเสียโอกาสทางตลาดหรือการสูญเสียโอกาส) ภายหลังจากการใช้เว็บไซต์ https://huckerts.net ผู้ใช้สามารถใช้พื้นที่สนทนา (พื้นที่ที่สามารถถามคำถามได้) https://huckerts.net สงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์ในพื้นที่นี้ที่อาจขัดต่อกฎหมายที่บังคับใช้ในฝรั่งเศสได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล ในกรณีที่จำเป็น https://huckerts.net สงวนสิทธิ์ในการยื่นฟ้องทางแพ่งและ/หรือทางอาญาต่อผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีข้อความในลักษณะเหยียดเชื้อชาติ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรืออนาจาร ไม่ว่าจะใช้สื่อใดก็ตาม (ข้อความ, ภาพถ่าย …)

7. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับระเบียบการสื่อสารการตลาด ตามกฎหมาย ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2014 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2004 รวมถึงกฎระเบียบทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล (GDPR: เลขที่ 2016-679)

7.1 บุคคลที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบัญชีส่วนตัวของผู้ใช้และการสำรวจเนื้อหาของเว็บไซต์ บุคคลที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลคือ: Laboratoire Huckert’s International นอกจากนี้ https://huckerts.net กระทำการแทนโดย Florence Huckert ตัวแทนทางกฎหมายของบริษัท

ในฐานะผู้รับผิดชอบการประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมมา https://huckerts.net รับรองว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ โดยผู้รับผิดชอบการประมวลผลข้อมูลมีหน้าที่ต่อลูกค้า โดยเฉพาะในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล ให้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และรับผิดชอบต่อการรักษาบันทึกการประมวลผลข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าและลูกค้า โดยเป็นข้อมูลซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยความยินยอมของบุคคลที่กล่าวในข้างต้น ในแต่ละ ครั้งที่ https://huckerts.net ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล https://huckerts.net จะดำเนินการตามสมควรเพื่อรับรองความถูกต้องและความสัมพันธ์กันของข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลของ https: //huckerts.net

7.2 วัตถุประสงค์ของข้อมูลที่เก็บรวบรวม

https://huckerts.net อาจประมวลผลข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน:

 • เพื่อการสำรวจบนเว็บไซต์ การจัดการ และการตรวจสอบย้อนกลับของสิ่งที่ส่งมอบและบริการต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ได้สั่งซื้อ กล่าวคือ ข้อมูลการเชื่อมต่อและการใช้งานในเว็บไซต์ การส่งใบแจ้งหนี้ ประวัติการสั่งซื้อ ฯลฯ
 • เพื่อป้องกันและต่อต้านการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ (สแปม การแฮ็ก…): อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการสำรวจเว็บ ไอพีแอดเดรส รหัสผ่าน (แฮช)
 • เพื่อปรับปรุงการสำรวจบนเว็บไซต์: ข้อมูลการเชื่อมต่อและการใช้งาน
 • เพื่อสำรวจความพึงพอใจแบบสมัครใจที่ https://huckerts.net : ที่อยู่อีเมล
 • เพื่อดำเนินการในแคมเปญการสื่อสาร (sms หรือ อีเมล): หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล

https://huckerts.net จะไม่ทำการตลาดกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลเหล่านี้จะใช้เมื่อจำเป็นหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและการวิเคราะห์เท่านั้น

7.3 สิทธิในการเข้าถึง การแก้ไข และการคัดค้าน

ตามระเบียบข้อบังคับของยุโรปที่บังคับใช้ ผู้ใช้เว็บไซต์ https://huckerts.net มีสิทธิ์ดังต่อไปนี้

 • สิทธิ์ในการเข้าถึง (GDPR มาตรา 15) และสิทธิ์ในการแก้ไข (GDPR มาตรา 16) สิทธิ์ในการอัปเดต สิทธิ์ในการทำให้ข้อมูลผู้ใช้สมบูรณ์ สิทธิ์ในการล็อกหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ (GDPR มาตรา 17) เมื่อข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ คลุมเครือ ไม่เป็นปัจจุบัน หรือ ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้รวบรวม ใช้ สื่อสาร หรือจัดเก็บ
 • สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา (GDPR มาตรา 13-2c)
 • สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลผู้ใช้ (GDPR มาตรา 18)
 • สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลผู้ใช้ (GDPR มาตรา 21)
 • สิทธิ์ในขอรับข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้ เมื่อข้อมูลนี้อยู่ภายใต้การประมวลผลอัตโนมัติตามความยินยอมของพวกเขาหรือตามสัญญา (GDPR มาตรา 20)
 • สิทธิ์ในการกำหนดการจัดการข้อมูลผู้ใช้หลังจากที่พวกเขาเสียชีวิต และสิทธิ์ในการเลือกให้ https://huckerts.net แจ้ง (หรือไม่แจ้ง) ข้อมูลของตนให้บุคคลอื่นที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ได้ทราบ

เมื่อ https://huckerts.net ทราบว่าผู้ใช้เสียชีวิตและหากไม่มีการกำหนดใด ๆ จากผู้ใช้ https://huckerts.net จะทำลายข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ว่ามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เพื่อการพิสูจน์หรือ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย

หากผู้ใช้ต้องการทราบว่า https://huckerts.net ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนอย่างไร ต้องการแก้ไขหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูล ผู้ใช้สามารถติดต่อ https://huckerts.net อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

Laboratoire Huckert’s International – DPO, Florence Huckert
20 Avenue Lavoisier 1300 Wavre

ในกรณีนี้ ผู้ใช้ต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการให้ https://huckerts.net แก้ไข อัปเดต หรือลบ โดยระบุตัวตนให้ชัดเจนด้วยสำเนาเอกสารระบุตัวตน (บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง)

การขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน https://huckerts.net ตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลหรือการบันทึกข้อมูลไว้ในคลังเอกสาร ท้ายที่สุดนี้ ผู้ใช้ https://huckerts.net สามารถร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแล และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes)

7.4 การไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

https://huckerts.net ไม่ได้รับอนุญาตให้ประมวลผล ดำเนินการโฮสต์ หรือถ่ายโอนข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากลูกค้าไปยังประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรปหรือที่คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาว่า “ไม่เหมาะสม” โดยไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม https://huckerts.net ยังคงมีอิสระในการเลือกผู้รับเหมาช่วงทางเทคนิคและเชิงพาณิชย์โดยมีเงื่อนไขว่าพวกเขาต้องทำการรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลอย่างเพียงพอ (GDPR: เลขที่ 2016-679)

https://huckerts.net จะดำเนินการตามมาตรการปกป้องข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะไม่สื่อสารข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามีเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความสมบูรณ์หรือการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้าที่ https://huckerts.net ทางบริษัทต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็วที่สุดและแจ้งมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการไปให้ลูกค้าทราบ นอกจากนี้ https://huckerts.net จะไม่เก็บรวบรวม “ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน” ใด ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อาจได้รับการประมวลผลโดยบริษัทในเครือของ https://huckerts.net

และผู้รับเหมาช่วง (ผู้ให้บริการ) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายนี้เท่านั้น ภายในขอบเขตของการจัดสรรตามลำดับและเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ

ที่ได้กล่าวถึงข้างต้น บุคคลกลุ่มหลักที่มีแนวโน้มว่าจะเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ https://huckerts.net ส่วนใหญ่แล้วคือตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

8. การแจ้งเหตุ

แม้ว่าจะใช้ความพยายามมากเพียงใด แต่ก็ไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ หากเราทราบว่ามีการละเมิดระเบียบด้านความปลอดภัย เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบทราบเพื่อดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสม ขั้นตอนการแจ้งเหตุของเราจะเป็นไปตามความรับผิดชอบทางกฎหมายของเราทั้งในระดับประเทศหรือระดับยุโรป เราจะแจ้งให้ลูกค้าของเราทราบถึงประเด็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของบัญชีของลูกค้าอย่างครบถ้วน และจะให้ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นแก่ลูกค้าเพื่อช่วยให้พวกเขาปฏิบัติตามข้อผูกพันทางระเบียบของตนในการแจ้งเหตุ

ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์ https://huckerts.net ใดที่ถูกเผยแพร่ แลกเปลี่ยน โอน มอบ หรือขายบนสื่อใด ๆ แก่บุคคลอื่นโดยที่ผู้ใช้ไม่ทราบ ยกเว้นเฉพาะกรณีที่ https://huckerts.net ถูกซื้อกิจการ ทำให้เกิดสิทธิ์ในการโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ที่จะซื้อกิจการ ซึ่งจะมีข้อผูกพันเดียวกันในเรื่องการจัดเก็บและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้เว็บไซต์ https://huckerts.net

ความปลอดภัย

เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสุขภาพ https://huckerts.net จะใช้เครือข่ายที่ได้รับการคุ้มครองโดยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน เช่น การใช้ไฟร์วอลล์ นามแฝง การเข้ารหัส และรหัสผ่าน เมื่อมีการ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล https://huckerts.net จะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อป้องกันการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงหรือการทำลายข้อมูล

9. ลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์ “คุกกี้” และป้ายระบุ (“แท็ก”) อินเทอร์เน็ต

เว็บไซต์ https://huckerts.net มีลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ จำนวนหนึ่ง ซึ่งดำเนินการโดยได้รับอนุญาตจาก https://huckerts.net อย่างไรก็ตาม https://huckerts.net จะไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เข้าชม ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงนี้

เว้นแต่ว่าคุณเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้ นั่นหมายความว่าคุณยอมรับหากเว็บไซต์ดังกล่าวอาจ ใช้คุกกี้เหล่านี้ คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยใช้ตัวเลือกการปิดใช้งานที่เสนอให้และที่กล่าวถึงด้านล่าง ทั้งนี้ ขอให้พึงทราบว่าการดำเนินการในข้างต้นอาจลดหรือขัดขวางการเข้าถึงบริการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เสนอโดยเว็บไซต์

9.1. “คุกกี้”

“คุกกี้” เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้และบันทึกไว้ในอุปกรณ์ปลายทางของผู้ใช้ (เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุกกี้”) ไฟล์นี้มีข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อโดเมนของผู้ใช้ ผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ ระบบปฏิบัติการของผู้ใช้ รวมทั้งวันที่และเวลาที่เข้าใช้ คุกกี้ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อุปกรณ์ปลายทางของผู้ใช้จะเสียหาย

https://huckerts.net จะประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้ที่เกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น หน้าที่เข้าใช้ การค้นหาต่าง ๆ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ https://huckerts.net ปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ และการสำรวจเว็บไซต์ของผู้ใช้

ในส่วนของคุกกี้ที่อำนวยความสะดวกในการสำรวจและ/หรือการรับบริการที่เว็บไซต์นำเสนอ ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าเบราว์เซอร์ของตนเพื่อตัดสินใจว่าจะยอมรับการใช้คุกกี้หรือไม่ เพื่อให้คุกกี้ถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์ปลายทาง หรือในทางกลับกัน เพื่อปฏิเสธไม่ให้คุกกี้ถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์ปลายทางตามการตั้งค่าที่ระบบหรือกับผู้ที่ส่งไฟล์ดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์เพื่อยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้เป็นครั้งคราวได้เช่นกันก่อนที่คุกกี้จะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์ปลายทางของผู้ใช้ โดย https://huckerts.net ขอแจ้งผู้ใช้ว่า ในกรณีนี้ ฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์อาจไม่พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์ได้ หากผู้ใช้ปฏิเสธการบันทึกคุกกี้ในอุปกรณ์ปลายทางหรือเบราว์เซอร์ของตน หรือหากผู้ใช้ลบไฟล์คุกกี้ที่อยู่ในอุปกรณ์ ผู้ใช้ทราบดีว่าการสำรวจและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์อาจถูกจำกัดลง กรณีนี้อาจเกิดปัญหาขึ้นได้เช่นกัน เนื่องจาก https://huckerts.net หรือผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งจะไม่ทราบถึงความเข้ากันได้ทางเทคนิค ชนิดของเบราว์เซอร์ที่ใช้ในอุปกรณ์ปลายทาง การตั้งค่าภาษาและการแสดงผล หรือประเทศที่อุปกรณ์ปลายทางอาจเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

หากผู้ใช้ปฏิเสธการบันทึกคุกกี้ในอุปกรณ์ปลายทางหรือเบราว์เซอร์ของตน หรือหากผู้ใช้ลบไฟล์คุกกี้ที่อยู่ในอุปกรณ์ ผู้ใช้ทราบดีว่าการสำรวจและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์อาจถูกจำกัดลง กรณีนี้อาจเกิดปัญหาขึ้นได้เช่นกัน เนื่องจาก https://huckerts.net หรือผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งจะไม่ทราบถึงความเข้ากันได้ทางเทคนิค ชนิดของเบราว์เซอร์ที่ใช้ในอุปกรณ์ปลายทาง การตั้งค่าภาษาและการแสดงผล หรือประเทศที่อุปกรณ์ปลายทางอาจเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

หากมีกรณีนี้เกิดขึ้น https://huckerts.net จะปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดต่อผลที่ตามมาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่แย่ลงของเว็บไซต์และบริการใด ๆ ที่ https://huckerts.net นำเสนอ ซึ่งเป็นผลมาจาก (i) การปฏิเสธคุกกี้โดยผู้ใช้ (ii) การที่ https://huckerts.net ไม่สามารถบันทึกหรือดูข้อมูลในคุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานตามที่ผู้ใช้ได้เลือกไว้ ในการจัดการคุกกี้และตัวเลือกของผู้ใช้ การตั้งค่าของแต่ละเบราว์เซอร์จะแตกต่างกัน โดยจะมีการอธิบายการตั้งค่าไว้ในเมนูช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่าสามารถปรับเปลี่ยนการใช้คุกกี้ตามที่ตนต้องการได้อย่างไร

ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะกำหนดค่าและปรับเปลี่ยนการใช้คุกกี้ตามที่ตนต้องการได้ตลอดเวลา โดย https://huckerts.net อาจใช้บริการของผู้ให้บริการภายนอกเพื่อช่วยรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่ได้อธิบายไว้ในส่วนนี้

สุดท้ายนี้ เมื่อคลิกที่ไอคอนของโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Twitter, Facebook, Linkedin และ Google Plus ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ https://huckerts.net https://huckerts.net หรือในแอปพลิเคชันมือถือ และหากผู้ใช้ยอมรับการติดตั้งไฟล์คุกกี้ด้วยการดูเว็บไซต์ต่อ เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของ https://huckerts.net, https://huckerts.netTwitter, Facebook, Linkedin และ Google Plus อาจติดตั้งไฟล์คุกกี้บนอุปกรณ์ปลายทางของคุณ (คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ) ด้วยเช่นกัน

คุกกี้ประเภทนี้จะถูกติดตั้งในอุปกรณ์ปลายทางของคุณเมื่อคุณยินยอมเท่านั้น โดยการเรียกดูเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของ https://huckerts.net ต่อไป อย่างไรก็ตามผู้ใช้ยังคงสามารถเพิกถอนความยินยอมไม่ให้ https://huckerts.net ติดตั้งคุกกี้ประเภทนี้ได้ทุกเมื่อ

9.2. ป้ายระบุ (“แท็ก”) อินเทอร์เน็ต

https://huckerts.net https://huckerts.net อาจใช้ป้ายระบุอินเทอร์เน็ต (หรือเรียกว่า “แท็ก” หรือป้ายระบุการดำเนินการ, GIF พิกเซลเดี่ยว, GIF โปร่งใส, GIF ที่มองไม่เห็น และ GIF แบบหนึ่งต่อหนึ่ง) และใช้แท็กเหล่านี้ผ่านพันธมิตรที่เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เว็บที่ใช้ (ซึ่งเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่อยู่ IP ของผู้ใช้) ในต่างประเทศ

ป้ายระบุเหล่านี้จะถูกติดตั้งไว้ทั้งในโฆษณาออนไลน์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงเว็บไซต์และในหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์

เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ https://huckerts.net สามารถประเมินการตอบสนองของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และประสิทธิภาพในการดำเนินการ (เช่น จำนวนครั้งที่หน้าเว็บไซต์ถูกเปิดและข้อมูลที่ได้ดู) รวมถึงการใช้เว็บไซต์นี้ของผู้ใช้

ผู้ให้บริการภายนอกอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และเว็บไซต์อื่น ๆ โดยใช้แท็กเหล่านี้ และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการในเว็บไซต์สำหรับ https://huckerts.net และให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้และอินเทอร์เน็ต

10. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ https://huckerts.net จะอยู่ภายใต้กฎหมายของฝรั่งเศส นอกเหนือจากกรณีที่กฎหมายไม่อนุญาต ศาลที่มีเขตอำนาจของ Nivelles เป็นศาลผู้มีอำนาจพิจารณาคดีโดยเฉพาะ