Algemene verkoopsvoorwaarden

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn de onderstaande verkoopsvoorwaarden van toepassing op al onze verkopen. De koper en enige andere persoon die onze goederen ontvangt, dient op de hoogte te zijn van deze voorwaarden binnen het bereik van Artikel 3 hieronder. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de koper. De koper mag slechts afwijken van de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper mits de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper.

ART.1. Onze producten worden uitsluitend in standaard verpakking geleverd. De gewichten gebruikt als basis voor de facturatie, zijn deze bepaald door ons. Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot een schadevergoeding of intrest of enige andere compensatie die verschuldigd is door ons.

ART.2. Aanbevelingen met betrekking tot de gebruikte technieken worden gegevens naar ons beste weten en zijn gebaseerd op ons onderzoekswerk en onze ervaring, zonder dat wij daarvoor enige aansprakelijkheid aanvaarden. Zo ook geven wij instructies en informatie over de compatibiliteit en het aanbrengen van onze producten zonder daarvoor enige aansprakelijkheid te aanvaarden. De verkoper dient zelf eigen tests en studies uit te voeren.

ART.3. Onze goederen worden op eigen risico van de koper vervoerd, ongeacht het transportmiddel, zelfs wanneer de verzendkosten door de verkoper worden betaald.

ART.4. Om aanvaardbaar te zijn, dienen klachten onmiddellijk schriftelijk en dit uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen gemeld te worden. Na deze periode zullen er geen klachten meer worden aanvaard, ongeacht of dit voor zichtbare of verborgen gebreken is. Onze aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de levering van gebrekkige goederen of van een onjuiste levering, is beperkt tot de waarde van de aankoopprijs van het gebruikte onderdeel van de goederen waarvoor de klacht werd ingediend. Enige andere klachten, zelfs voor verborgen gebreken, worden formeel uitgesloten.

ART.5. In geval van overmacht, zoals problemen in het bedrijf, stakingen, lockouts, tekort aan grondstoffen, oorlog, communicatieproblemen, schorten wettelijke of administratieve bepalingen onze verplichting om te leveren automatisch op. Deze gebeurtenissen geven ons het recht het contract automatisch geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder dat de koper recht heeft op een compensatie.

ART.6. Tenzij anders overeengekomen dienen alle facturen contant betaald te worden zodra ze ontvangen zijn, netto en zonder enige kortingen. Onze prijzen kunnen gewijzigd worden, zonder voorafgaande kennisgeving. Indien een factuur op de vervaldatum niet betaald is, zullen alle kosten voor het innen van de factuur door de koper worden gedragen. Wij behouden ons daarnaast het recht voor het totale factuurbedrag met 10% te verhogen, met een minimum van € 50 voor de kosten voor schuldvordering. Vanaf de vervaldatum worden er automatisch interesten berekend volgens het discontopercentage van de Europese Centrale Bank en nog eens 3% aangerekend en zonder dat een formele verzoek vereist is. In geval van twijfel met betrekking tot de solventie van de koper behouden wij ons het recht voor voorschotten te vragen op een der welk ogenblik of waarborgen voor latere leveringen. Als de koper te laat betaalt, hebben wij het recht enige leveringen op te schorten onverminderd enige andere rechten.

ART.7. Het materiaal blijft onze eigendom, zelfs als de koper het heeft gewijzigd, zolang de koper niet aan al zijn contractuele verplichtingen voldaan heeft. De risico’s van de verkochte goederen zijn de verantwoordelijkheid van de koper zodra de levering plaatsvindt. In geval onze producten in beslag worden genomen, is het de plicht van de koper ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Wij hebben het recht te vragen dat de goederen die aan ons toebehoren, op eender welk ogenblik worden teruggestuurd. Als wij dit recht niet uitoefenen, zal de verkoop echter niet beëindigd worden, tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld.

ART.8. Vertrouwelijkheidsbepaling: de koper verbindt zich ertoe geen informatie of documentatie met betrekking tot onze producten aan derden door te geven.

ART.9. Alle merken, namen en afbeeldingen die gebruikt zijn in verwijzing naar of die aanwezig zijn op de verkochte producten blijven de uitsluitende eigendom van de verkoper. In overeenstemming met de wetgeving inzake onze intellectuele eigendomsrechten is de reproductie of het gebruik van deze elementen of een deel daarvan strikt verboden. De bovengenoemde handelsnamen zijn handelsmerken.

ART.10. In geval van een geschil is uitsluitend de rechtbank van Nijvel (België) bevoegd. Het maken van wisselbrieven of andere handelspapieren doet geen afbreuk aan deze uitsluitende rechtsbevoegdheid.